Salgs- og leveringsbetingelser


DK Electronics A/S - Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

 

1.1 Anvendelse: Generelle salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DK Electronics A/S´s, CVR-num­mer 33265719, salg og levering af produkter, tilbehør og til­knyttede ydelser til erhvervskunder. Kunden accepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved ethvert køb og bør derfor gennemgå disse grundigt.

 

2. Aftalegrundlag

 

2.1 Aftalegrundlag: Bestilling kan foregå via Webshoppen, via e-mail eller direkte til en autoriseret medarbejder hos DK Electronics A/S. Betingelserne udgør sammen med DK Electronics A/S´s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om DK Electronics A/S´s salg og levering af produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser (gælder også varer som er bestilt, men ikke er på lager) til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DK Electronics A/S udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

2.2 Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Forpligtelser ift. adgang til DK Electronics´s Webshop

 

3.1 Adgang til webshop og fortrolighed Enhver oplysning ift. til priser og salgs- og leveringsbetingelser som fremgår ved kundens eksklusive adgang til DK Electronics A/S´s hjemmeside er kun til intern brug i kundens virksomhed og skal behandles fortroligt - kunden accepterer dette ved godkendelsen af salgs- og leveringsbetingelserne. Ved brud på dette vil kundens adgang til webshoppen blive ophævet, og det vil blive betragtet som en væsentlig misligeholdelse af salgs- og leveringsbetingelserne.

 

3.2 Misbrug af adgang til webshop: Alt brug eller misbrug af kunde login er kundens ansvar - ligeledes er kunden ansvarlig for at underrette og få spæret login ved enhver mistanke om at anden person kan have fået adgang til ens adgangskode eller man måtte have mistet denne.

 

4. Priser, betaling og produktinformation

 

4.1 Pris: Alle priser på DK Electronics A/S’s webshop er i danske kroner og eksklusive moms. De aktuelle priser fremgår af DK Electronics A/S’s webshop og er gældende på det tidspunkt, hvor DK Electronics A/S bekræfter kundens ordre endeligt. Da priserne løbende ændres i shoppen er priserne som udgangspunkt kun gældende for fysisk lager.

 

 

4.2 Ordrebekræftelse: Ved bestilling modtager kunden en bekræftelse på at ordren er modtaget i shoppen, hvorefter DK Electronics A/S indenfor 24 timer skal informere såfremt der er prisændringer eller en IKKE lagervarer ikke kan skaffes til levering. Såfremt prisen skulle have ændret sig mod kundens fordel har kunden ret til at annullere ordren.

 

4.3 Pris for fragt og ordrehåndtering: Pris for fragt og evt. ordrehåndtering fremgår af ordrebekræftelsen.

 

4.4 Fejl i pris og produktoplysninger: Der tages forbehold for prisfejl samt ændringer og fejl i produktoplysninger, hvorfor disse ikke kan gøres gældende overfor DK Electronics A/S.

 

4.5 Betaling: Som udgangspunkt skal betaling ske netto kontant inden levering ved fremsendelse af endelig faktura. Evt. kreditgivning kræver forhåndsgodkendelse fra vores forsikringsselskab og aftales individuelt. Sker betaling ikke rettidigt er DK Electronics A/S berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer, samt tage de nødvendige forbehold for at inddrive en evt. restgæld.

 

5. Ejendomsforbehold

 

5.1 Ejendomsforbehold: Ved ethvert salg på kredit forbeholder DK Electronics A/S sig ejendomsretten til de leverede produkter indtil hele købesummen incl. evt. renter, rykkergebyrer og sagsomkostninger er betalt.

 

6. Returret

 

6.1 Returret: DK Electronics A/S tilbyder generelt ikke returret med mindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale om dette inden indgåelse af købskontrakten.

 

7. Levering

 

7.1 Leveringsbetingelser: DK Electronics A/S leverer som udgangspunkt (incoterm 2010 DDP - Delivery Duty Paid) til alle kunder i Danmark med mindre andet er aftalt.

7.2 Undersøgelse: Kunden er ved modtagelse forpligtet til at kontrollere/undersøge forsendelsen/varen for skader eller mangler, og skal straks og senest indenfor max 48 timer efter levering skriftligt gøre DK Electronics A/S opmærksom på evt. fejl og mangler. Fejl og mangler som ikke påberåbes indenfor denne periode kan ikke senere gøres gældende overfor DK Electronics A/S.

7.3 Forsinkelser: DK Electronics A/S forsøger altid bedst muligt at overholde afgivne leveringsdatoer, men tager forbehold for at forsinkelser kan forekomme. Undlader DK Electronics A/S at levere senest 4 arbejdsdage efter angivne leveringsdato af årsager som kunden er uden ansvar for, kan kunden annullere den eller de ordrer som er ramt af forsinkelsen ved skriftligt at meddele dette til DK Electronics A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

8. Garanti og håndtering af denne

 

8.1 Garanti og håndtering af denne: Alle varer solgt gennem DK Electronics A/S er med mindre andet er angivet omfattet af producenternes garantier iht EU reglerne. For de fleste af producenterne gælder det at produkterne skal håndteres direkte gennem producenternes egne servicepartnere.

 

8.1.1 Håndtering af garanti via producent: Ved reklamationer hvor producenten selv håndterer garantien SKAL disse sendes til deres servicepartnere og IKKE til DK Electronics A/S. Kontakt os gerne for at oplysninger om servicepartnere.

 

8.1.2 Håndtering af garanti via DK Electronics A/S: På de produkter hvor producenten ikke har egne servicepartnere skal garantien håndteres gennem DK Electronics A/S som får sender disse direkte til producenten.

 

8.1.3 Håndtering af RMA: Ved håndtering af RMA videresendes produktet til producenten, der inden for rimelig tid, vil informere om manglen er omfattet af garantien. Såfremt dette er tilfældet vil manglen blive udbedret ved enten at udskifte eller reparere defekte dele, eller ved ombytning af produktet.

Såfremt produktet ikke er omfattet af garanti fremsendes tilbud på udbedring eller produktet returneres. Gebyr for håndtering og returnering af produkter som ikke er omfattet af garantien kan forekom.

 

9. Ansvar

 

9.1 Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

9.2 Produktansvar: DK Electronics A/S er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning og varen ikke er dækket af producentens garanti.

 

9.3 Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan DK Electronics A/S´s ansvar over for kunden ikke overstige faktura beløbet for den solgte enhed medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.​​​​​​

 

9.4 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DK Electronics A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

9.5 Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DK Electronics A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DK Electronics A/S´s kontrol, og som DK Electronics A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

10. Fortrolighed

 

10.1 Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge DK Electronics A/S’s erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

10.2 Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DK Electronics A/S’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 10.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

10.3 Varighed: Kundens forpligtelser efter pkt. 10.1-10.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

11. Gældende ret

 

11.1 Gældende ret: Enhver tvist som måtte opstå mellem DK Electronics A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Odense Byret som værneting.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 19.06.2018